تبلیغات
راگبی شیراز و ایران - آئین نامه انضباطی مسابقات ورزشی فدراسیون راگبی جمهوری اسلامی ایران
 
راگبی شیراز و ایران
ورزش آری – اعتیاد هرگز
صفحه نخست                 تماس با مدیر                    پست الکترونیک                   RSS                  ATOM


ماده 1:
1-1) فدراسیون راگبی_ کریکت ، که از این پس در این آیین نامه فدراسیون نامیده می شود آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی خود را به شرح زیر در13 ماده ، 59 بند و 5 تبصره در تاریخ13/12/1386 به صورت پیش نویس جهت تصویب تهیه و تدوین نمود تا پس از تصویب نهایی به مورد اجرا گذاشته شود .

ماده 2 : اهداف و وظایف
1-2) حفظ و صیانت از اخلاق حسنه اسلامی و ورزشی و کوشش در جهت رسیدن به ارزشها و کرامات والای انسانی در سطح جامعه ورزشی کشور
2-2) دور نگه داشتن محیطهای ورزشی سالم از هر گونه آلودگی
3-2)پیشگیری از برخوردهای ناشایست و بد آموزی ها در میادین ورزشی
4-2) تعیین مراجع ناظر بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و ضوابط انظباطی
5-2)پیشگیری از تضییع حقوق جامعه ورزشی و افراد
6-2) رسیدگی به تخلفات در میادین ورزشی و پرداختن به موضوعات انظباطی مسابقات، اردوها ، اعزام ها و سایر فعالیتهای ورزشی مرتبط با فدراسیون .

ماده 3 : شمول
1-3)کلیه باشگاهها ، سرپرستان ، مدیران ورزشی ، مربیان ، کمک مربیان ، داوران ، ورزشکاران ، پزشکان ، کمک پزشکان و سایر عوامل دست اندر کار مسابقات که به نحوی از انحاء در جریان مسابقات و تمرین های ورزشی هستند مشمول این آیین نامه می شوند .

ماده 4 : اعضاء کمیته انظباطی فدراسیون
1- رئیس فدراسیون با حق تفویض اختیارات خود به فردی آشنا به مسائل حقوقی ( رئیس )
2- نماینده دفتر حقوقی و امور املاک سازمان تربیت بدنی ( دبیر)
3- دبیر فدراسیون مربوطه
4- نماینده دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی سازمان تربیت بدنی
5- نماینده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان تربیت بدنی
6- نائب رئیس بانوان فدراسیون بنا به ضرورت
تبصره 1 : چنانچه تصمیم گیری در مورد بانوان باشد یک نفر صاحب نظر (کارشناس ورزشی ) با اولویت آشنایی نسبت به مسائل حقوقی بنا به نظر رئیس کمیته انظباطی فدراسیون از میان بانوان انتخاب خواهد شد .
تبصره 2 : بنا به ضرورت افراد ذیل با تشخیص رئیس کمیته انظباطی مربوطه بدون حق رای می توانند در جلسه انظباطی شرکت نمایند .
1- سر پرست مسابقات ، سرپرست اردو ، سرپرست تیم بر حسب مورد
2- یک نفر صاحب نظر ورزشی با اولویت آشنایی داشتن به مسادل حقوقی به انتخاب رئیس فدراسیون
3- مسئول کمیته فنی فدراسیون بنا به ضرورت موضوع
4- مسئول کمیته داوران فدراسیون بنا به ضرورت موضوع
5- مسئول کمیته مربیان فدراسیون بنا به ضرورت موضوع
ماده 5 : محدوده اجرایی و چگونگی ارجاع مسائل به کمیته های انضباطی
1-5 ) کمیته انضباطی شهرستان نسبت به مسابقاتی که در داخل شهرستانها و بین نفرات و تیمهای داخلی شهرستان انجام می شود اعمال نظارت و رسیدگی می نماید .
2-5 ) کمیته انظباطی استان نسبت به مسابقاتی که در داخل استان و بین نفرات و تیمهای داخلی استان ، یک شهر با شهر دیگر یا باشگاههای شهر های مختلف انجام می شود اعمال نظارت و رسیدگی می نمایند .
3-5 ) کمیته انضباطی فدراسیون نسبت به مسابقات بین المللی یا بین شهر های استانهای مختلف یا مسابقات کشوری و یا مسابقات لیگ سراسری و به هر حال کلیه فعالیتهای ورزشی که مربوط به رشته های تحت پوشش فدراسیون باشد اعمال نظارت یا رسیدگی می نمایند .
4-5 ) اعمال مجازاتهای کتبی و محرومیت موقت تا سه سال و تنزیل احکام تا دو درجه به عهده کمیته انضباطی فدراسیون و بیش از آن با تاییدکمیته رده بالاتر صورت خواهد گرفت ( تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون تا سه سال نیاز به تایید کمیته عالی انضباطی ندارد )
5-5)اعمال محرومیت های بیش از سه سال و یا ابطال پروانه دائم و مدام العمر با تایید کمیته انضباطی فدراسیون و با تصویب شورای عالی انضباصورت می گیرد .
6-5 ) کمیته انضباطی می توانند در صورت ضرورت و انجام اعمالی که نیاز به مجازات حقوقی و یا کیفری دارد پس از اعمال محرومیت مراتب را برای صدور حکم حقوقی یا کیفری به مراجع قضایی منعکس نمایند .
7-5) کمیته انضباطی موظف اند در صورت در یافت گزارش ناظر داور یا سرپرست مسابقات حداکثر ظرف یک هفته جلسات خود را تشکیل و رسیدگی لازم بنماید . به هر حال عدم وجود گزارش نمی تواند رافع مسئولیت کمیته های انضباطی باشد و کمیته های انضباطی در صورت وجود هر نوع از تخلفات مندرج در این آیین نامه موظف به رسیدگی هستند .

ماده 6 :
1-6)در میادین ورزشی ، هر گونه عملی که از سوی فرد یا افراد برخلاف موازین اخلاقی و یا به منظور بر هم زدن نظم ، توقف برنامه ها و مسابقات و علیه مقررات و ضوابط ورزشی صورت گیرد ، تخلف محسوب میگردد و بر حسب مورد و شدت و ضعف آن ، برابر مواد مندرج در این آیین نامه تنبیه یا تنبیهاتی در باره متخلف یا متخلفین اعمال خواهد گردید.
تبصره 1: رسیدگی به تخلفات فنی در جریان مسابقات برابر مقررات جاری هر رشته ورزشی انجام میگردد.


ماده7 :
ارتکاب اعمال زیر ، موارد مشابه از سوی ورزشکاران ، داوران، مربیان دست اندرکاران و گردانندگان برنامه ها و مسابقات ورزشی وتماشاچیان میتواند بعنوان تخلف مد نظر قرارگیرد:
1-7)رفتار خارج از مباحات اسلامی
2-7)اهانت ، تهمت زدن .
3-7)عدم رعایت مقررات و ضوابط .
4-7)عدم اجرای دستورات
5-7)رفتار ناشایست
6-7)تشویق نامناسب .
7-7)تهدید
8-7)برخورد نامناسب با افراد تیمهای خودی یا رقیب
9-7)عدم رعایت مقررات میزبانی در خصوص تیمهای میهمان
10-7)اعتراض به داور و حریف به نحوی که موجب تحریک تماشاگران شود .
11-7)دعوا و ایجاد درگیری .
12-7)اعمال انواع دویینگ .
13-7)تشویق و ارائه طریق برای انجام دوپینگ .
14-7)عدم حضور و یا حضور ناشایست و غیر متعهدانه در تمرینات و مسابقات تیمهای منتخب
یا ملی در صورت دعوت با اراده شخصی و یا با دستور باشگاه مربوطه .

ماده 8: تنبیهات
1-8)تذکر شفاهی
2-8)تذکر کتبی
3-8)محرومیت از شرکت در مسابقات ورزشی ( موقت)
4-8)محرومیت از حضور در میادین ورزشی ( موقت)
5-8)محرومیت از شرکت در مسابقات ورزشی ( دائم)
6-8)محرومیت از حضور در میادین ورزشی ( دائم )
7-8)تنزیل درجه داوری و مربیگری
8-8)ابطال احکام قهرمانی داوری و مربیگری .
9-8)تعلیق موقت یا ابطال پروانه مکان ورزشی
10-8)اخراج از جامعه ورزش
11-8)جرائم نقدی

ماده 9: تجدید نظر
1-9)تنبیهات اعلام شده قطعی بوده و در صورت اعتراض با تشخیص رئیس فدراسیون با حضور اشخاص یاد شده می تواند مورد بررسی و بحث مجدد قرار گیرد . اعتراض کننده فقط تا یک هفته پس از اعلام رای می تواند اعتراض کتبی خود را به افراد یاد شده تسلیم نماید و در صورت گذشت یک هفته از اعلان یا اعلام رای حق اعتراض باقی نخواهد ماند . اعلام و یا اعلان رای می تواند به رویت بازیکن یا باشگاه مربوطه برسد و یا در یکی از نشریات محلی یا کثیرالانتشار کشور یا روزنامه رسمی به چاپ برسد در اینصورت زمان انجام یکی از موارد یاد شده زمان اعلام یا اعلان رای تلقی میشود .

ماده 10:
1-10)رونوشت کلیه احکام صادره باید به مرجع بالاتر و نیز مستقیماً به سازمان تربیت بدنی ارسال گردد.

ماده 11 :
1-11)فدراسیون موظف است تنبیهات مصوب در مورد آن دسته از ورزشکارانی که امکان ارتباط خارجی آنان وجود دارد را به فدراسیون آسیایی و جهانی مربوطه اعلام نمایند .

ماده 12 :
هر گاه محروم شدگان کتباً تقاضای تخفیف در تنبیهات اعلام شده را بنمایند و این تقاضا حاکی از تعهد برای عدم تکرار خطای گذشته باشد صرفاً در صورتی که 75% مدت محرومیت سپری شده باشد این تقاضا به شرح ذیل قابل رسیدگی و صدور رای می باشد :
1-12)احکام صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون
2-12)احکام صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون با تایید این کمیته در شورای عالی انضباطی .

ماده 13 :
فدراسیون مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد .درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : علی غلامی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
بنظر شما بهترین تیم راگبی ایران کدام است؟
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فروش ویژه ساعت 2 زمانه کاسیو جی شاک GA-100ساعت 2 زمانه کاسیو جی شاک GA-100. طراحی بی نظیر و فوق العاده شیک. مقاوم در برابر آب و ضربه. دارای کرنومتر و تاریخ شمار، همراه با 6 ماه گارانتی تعویض ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 49000 تومان

فروش ویژه عینک گرنجو - Granjo


عینک گرنجو، طراحی برتر ویژه سال جدید. عینك فوق اسپرت با طراحی جدید. شناخته شده به عنوان عینك محبوب هنرپیشگان. با ستارگان همراه شوید ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 40000 تومان

فروش ویژه عینک آفتابی اسپای پلاس SPY+عینک آفتابی اسپای پلاس. طراحی برتر ویژه سال جدید. شناخته شده به عنوان عینك محبوب هنرپیشگان. با ستارگان همراه شوید ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 34000 تومان